Ostatní funkce lesa

vánoční stromekU lesů ve vlastnictví státu a obcí se očekává aktivní přístup i v plnění mimoprodukčních (celospolečenských) funkcí lesa. Vlastník má zájem na trvalém a vyrovnaném využívání lesa jako obnovitelného přírodního zdroje a využívání veřejně prospěšných funkcí lesa ve veřejném zájmu. Je důležité pro občany zabezpečit zachování vodohospodářské činnosti lesa, zajištění půdoochranné funkce lesa, uchování jedinečné přírody a udržení genetické kvality lesa. Všechny tyto funkce je třeba více či méně řízeně podporovat. Další funkce poskytuje zdraví les převážně samovolně již svou existencí ( klimatická, hydrická, krajinotvorná, rekreační, zdravotní apod.).

Jakékoliv členění funkcí je však relativní, neboť jednotlivé funkce se navzájem prolínají, podmiňují a doplňují.

Comments are closed.