Lesnictví

Funkce lesa

Snahou hospodaření Městských lesů Prachatice je trvale udržitelné obhospodařování lesů s cílem vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa. Tzn.:

  • Zajišťovat nepřetržité plnění všech požadovaných funkcí lesa včetně produkce kvalitní dřevní hmoty
  • Udržovat a zvyšovat biodiverzitu lesů podporou druhové rozmanitosti, tvorbou smíšených lesů, zvyšováním podílu ohrožených druhů lesních dřevin
  • Zvyšovat podíl využívání genových zdrojů původních kvalitních dřevin v obnově lesa, přednostně přirozenou obnovou
  • Snižovat stavy stavy zvěře na stavy umožňující přirozenou obnovu všech dřevin bez nutnosti následné ochrany proti škodám zvěří
  • Ponechávat dostatečný počet doupných stromů pro zvýšení populace ptáků
  • Nehrozí li nebezpečí šíření hmyzích škůdců a chorob, ponechávat v lesích dostatečné množství těžebního odpadu pro zlepšení koloběhu živin a zlepšení podmínek pro přirozenou obnovu
  • Snižovat podíl ekologicky méně šetrných přípravků a materiálu v lesích
  • Při používání mechanizace v lesích dávat přednost šetrným technologiím snižujícím poškození lesních porostů půdy a dopravní sítě

 

Nástrojem vlastníka k naplňování těchto cílů je Lesní hospodářský plán,  vytvořený v souladu s platnou Lesnickou legislativou a Požadavky odborného lesního hospodáře.

Comments are closed.